Naujiems verslams kaime kurtis bus paprasčiau

Žemės ūkio ministerija palengvino taisykles norintiems kurti verslą kaimo vietovėse numato ne tik didesnę nei iki šiol išmoką – beveik 19 tūkst. Eur, bet platesnį įmonių, galinčių pretenduoti į paramą, ratą. Jau nuo gegužės 18 dienos siekiantys pradėti savo verslą galės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka.

Šiam paraiškų priėmimui skirta 25 mln. Eur. Didžiausias išmokos dydis – 18 800 Eur, kai sukuriama ne mažiau kaip 1 darbo vieta, arba 37 600 Eur, kai sukuriamos ne mažiau kaip dvi darbo vietos.

„Ši parama skirta kurti naujus verslus ir darbo vietas kaime ne žemės ūkio veiklai pradėti. Dėl COVID-19 išaugo darbo neturinčių asmenų skaičius, kuriems ši parama galėtų padėti ne tik atsistoti ant kojų, bet ir sukurti darbo vietas kitiems. Kartu tai ir paskata kurtis mažiems verslams, kurie būtų labiau pasiskirstę teritoriniu atžvilgiu, būtų sukuriamos įvairios paslaugos, labiau prieinamos žmonėms, nutolusiems nuo didžiųjų šalies miestų“, - teigia žemės ūkio ministras Andrius Palionis.

Už gautą paramą verslą kaime pradedantieji galės steigti kirpyklas, automobilių remonto dirbtuves ar pradėti kitą ekonominę veiklą ne žemės ūkio sektoriuje ir nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“. Įgyvendinant projektą galima numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Paramos gavėjai

Parama galės būti skirta fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims.

Fiziniai asmenys privalo būti nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. gegužės  18 d. iki 2019 m. geužės 18 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos (anksčiau buvo  6 mėn.).

Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus). Svarbu, kad pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, o pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė būtų registruota kaimo vietovėje.

Projekto įgyvendinimo vieta privalo būti kaimo vietovėje, kur turi būti registruotas ir nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, kai paramos lėšomis finansuojama statyba. Taip pat kaimo vietovėje turi būti registruotas nekilnojamasis turtas, kur saugomas už paramos lėšas įgytas turtas vykdant tiek mobiliąją, tiek nemobiliąją veiklas. Gamybinė ekonominė veikla taip pat turi būti vykdoma ir iš paramos lėšų įgytas turtas privalo būti saugomas nekilnojamajame turte, kurio registracijos vieta yra kaimo vietovė.

Išmokos mokėjimas

Išmoka išmokama dviem dalimis per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios. Pirmoji dalis, sudaranti 80 proc. visos skirtos išmokos sumos, paramos gavėjui mokama po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos per 10 darbo dienų. 

Mokėjimo prašymas teikiamas ir likusi 20 proc. išmokos sumos dalis mokama, jeigu verslo planas tinkamai įgyvendintas ir paramos gavėjas pateikia mokėjimo prašymą, finansinės atskaitomybės dokumentus už finansinius metus, kuriais buvo įgyvendintas verslo planas, darbo vietos (-ų) sukūrimo įrodymus (pvz., darbo sutarties kopiją, individualios veiklos pažymėjimo ar verslo liudijimo kopiją, civilinės sutarties kopiją) ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. 

Finansinės atskaitomybės dokumentų teikti nereikia juridiniams asmenims, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuos dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui.“

 Paraiškos – ir per ŽŪMIS

Paraiškas bus galima pateikti NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Per sistemą paraiškos priimamos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį jiems bus suteikiami balai – didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

 1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiami 25 balai.
 1. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais (atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas):
 • 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 5 balai.
 1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 1. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra moteris – 5 balai.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, kad gautų išmoką, – 45 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Paraiškos priimamos iki birželio 18 d. 

2014-2019 metais sulaukta beveik 3 tūkst. paraiškų už beveik 63 mln Eur. Patvirtinta daugiau kaip 1000 paraiškų už  21 350 617 Eur. Išmokėta paramos suma siekia 12,5 mln Eur.

Žemės ūkio ministerijos informacija